Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Vers voor Thuis: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vers voor Thuis, statutair gevestigd te Katwijk, kantoorhoudende aan de Taanderstraat 9 A, 2222 BG te Katwijk, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28107153.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Vers voor Thuis en een Klant tot stand komt, inclusief elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 4. Dienst(en): alle diensten die Vers voor Thuis verleent en de eventueel daarbij behorende aanvullende diensten/producten.
 5. Product(en): alle zaken die het onderwerp van een (eventuele) Overeenkomst vormen.
 6. Website: de website van Vers voor Thuis met domeinnaam: www. versvoorthuis.nl
 7. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en Overeenkomst(en) met Vers voor Thuis, handelend namens Eetgemak B.V. (hierna te noemen Vers voor Thuis), alsmede op alle (overige) rechtsverhoudingen met Vers voor Thuis.
 2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts bij schriftelijke Overeenkomst worden afgeweken.
 3. Vers voor Thuis is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging treedt twee weken na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Een wijziging van de Algemene Voorwaarden geldt ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.
 4. Niet alleen Vers voor Thuis maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige Overeenkomst met Consument zijn ingeschakeld door Vers voor Thuis of die op enigerlei wijze aan Vers voor Thuis zijn of waren verbonden, kunnen jegens Klant op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3: Aanbieding en offerte

 1. Een aanbieding of offerte van Vers voor Thuis bindt Vers voor Thuis niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. De in een aanbieding of offerte van Vers voor Thuis vermelde kwaliteitsnormen, modellen, maten, kleuren, gewichtsopgaven e.d. gelden bij benadering.
 3. Alle in een aanbieding, offerte, drukwerk, foldermateriaal of op de website van Vers voor Thuis opgenomen gegevens, zoals prijzen en specificaties, zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig.
 4. Voor Klant zijn alle door Vers voor Thuis genoemde prijzen, tarieven en bedragen inclusief omzetbelasting (BTW).

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst met Vers voor Thuis komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van de Klant door Vers voor Thuis is ontvangen en door Vers voor Thuis is aanvaard.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vers voor Thuis is een Klant niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst aan derden over te dragen.
 3. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Klanten, zijn alle Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming daarvan.

Artikel 5: Overeenkomsten op afstand géén herroepingsrecht

Indien en voor zover een Overeenkomst tussen Vers voor Thuis en een Klant op afstand (waaronder in dit verband mede wordt verstaan op telefonische wijze, via website, app of e-mail) wordt aangeboden of tot stand komt, zijn tevens de bepalingen van dit artikel van toepassing:

 1. Indien en voor zover een Klant handelt en de Overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst op afstand in de zin van art. 6:230m BW, geldt dat de door Vers voor Thuis aangeboden (verse) producten, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de Klant voor het in dit lid genoemde geval uitdrukkelijk uitgesloten door Vers voor Thuis op grond van art. 6:230p sub f onder 2 BW.

Artikel 6: Wijziging Overeenkomst

 1. Alle kosten van een door Klant voorgestelde en door Vers voor Thuis aanvaarde wijziging van (delen van) de Overeenkomst, worden door Vers voor Thuis bij Klant in rekening gebracht en zijn door Klant verschuldigd. Vers voor Thuis is niet verplicht een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst te honoreren. Vers voor Thuis kan voorts verlangen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt gesloten voor de gewenste wijzigingen.
 2. Een Klant aanvaardt hierbij het risico dat door de wijzigingen bedoeld in lid 1 van dit artikel, de overeengekomen of verwachte levertijd - in de ruimste zin van het woord - en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 3. Een Klant is tot uiterlijk twee werkdagen vóór de door de Klant aan Vers voor Thuis opgegeven bezorgdag, bevoegd een overeenkomst voor de levering van versmaaltijden kosteloos te annuleren (ontbinden).

Artikel 7: Prijswijzigingen

 1. Vers voor Thuis is te allen tijde gerechtigd de tarieven voor haar Producten en/of Diensten te wijzigen. Deze wijziging geldt ook voor reeds bestaande Overeenkomsten. Vers voor Thuis stelt Klant tijdig op de hoogte van enige prijswijzigingen.
 2. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking, of op een latere datum zoals in de bekendmaking vermeld, in werking.

Artikel 8: Betaling en klachten over facturen

 1. Betaling dient te geschieden op (één van) de wijze(n) zoals door Vers voor Thuis aangegeven.
 2. Klant zal de door haar verschuldigde bedragen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen. Het recht van een Klant om eventuele vorderingen op Vers voor Thuis te verrekenen, dan wel enige betaling op te schorten is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De in lid 2 genoemde termijn is een fatale termijn, ten gevolge waarvan Klant van rechtswege in verzuim is bij overschrijding daarvan.
 4. Bij niet tijdige betaling door een Klant, om welke reden dan ook, is Vers voor Thuis bevoegd om over het achterstallige bedrag een rente te heffen van 12% op jaarbasis.
 5. Alle werkelijke kosten die ontstaan door of verband houden met (buiten) gerechtelijke incasso van de vordering van Vers voor Thuis zijn voor rekening van de Klant geacht onherroepelijk met het verschuldigd zijn van het op de factuur genoemde in te stemmen.

Artikel 9: Leveringstermijn en termijn voor afname

 1. De door Vers voor Thuis aan een Klant opgegeven (leverings)termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.
 2. Een (leverings)termijn gaat eerst in zodra Vers voor Thuis in het bezit is van alle benodigde en door de Klant te verstrekken zaken, gegevens en bescheiden.
 3. Klant is gehouden om binnen de overeengekomen termijn daadwerkelijk af te nemen, bij gebreke waarvan zij aan Vers voor Thuis een boete verschuldigd is ter grootte van tien procent (10%) van de hoofdsom, onverminderd aan Vers voor Thuis verder toekomende rechten waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en/of nakoming.
 4. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is Vers voor Thuis bevoegd de in het vorige lid genoemde boete op te leggen, indien en zodra de Producten en/of Diensten niet binnen veertien (14) dagen nadat Vers voor Thuis daarom heeft verzocht, door Klant zijn afgenomen, onverminderd de overige rechten van Vers voor Thuis.
 5. Verlangt Vers voor Thuis na het verstrijken van de in lid 3 en lid 4 genoemde termijn nakoming van de afnameverplichting van Producten en/of Diensten door Klant, dan worden de Producten en/of Diensten geacht door de Klant te zijn afgenomen, waarna zij (voor zover van toepassing) voor risico van de Klant door Vers voor Thuis worden opgeslagen. Alle kosten die met deze opslag gepaard gaan, worden door Vers voor Thuis bij Klant in rekening gebracht en zijn door de Klant verschuldigd.
 6. De Klant blijft de koopsom (in geval van Producten) dan wel het overeengekomen honorarium (in geval van Diensten), vermeerderd met de rente en kosten en de boete zoals vermeld in dit artikel verschuldigd, verminderd met een eventuele netto-opbrengst van de verkoop van de Producten aan een derde.
 7. Indien Klant niet aanwezig is op het moment van aflevering, waardoor het bestelde versproduct niet kan worden afgeleverd, zal het versproduct worden vernietigd en niet opnieuw worden aangeboden. De betalingsverplichting (ook voor de Producten die niet afgeleverd konden worden) blijft onverminderd van kracht.

Artikel 10: Levering en overgang van risico

 1. Levering van Producten geschiedt doordat Vers voor Thuis deze in haar bedrijf of in een door haar aan te wijzen locatie aan de Klant ter beschikking stelt.
 2. Indien overeengekomen is dat Vers voor Thuis de Producten ter plaatse (bij Klant) aflevert, geschiedt levering op het moment waarop de Producten ter plaatste ter aflevering worden aangeboden.
 3. Het risico van het geleverde gaat steeds op Klant over op het moment van levering bedoeld in lid 1 respectievelijk lid 2.

Artikel 11: Verpakking, verzending en (intern) transport

 1. Vers voor Thuis bepaalt de wijze van verpakking en verzending. Indien Klant een bijzondere wijze van verpakking en/of verzending verlangt, komen de daaraan verbonden meerkosten voor haar rekening.
 2. Alle verzending(en) en al het (intern) transport - ook in het kader van de aflevering ter plaatse - geschiedt voor rekening en risico van Klant.
 3. Vers voor Thuis neemt standaard de verpakking niet terug. Klant handelt met de verpakking op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende (overheids)voorschriften.

Artikel 12: Inspectieplicht

 1. Klant inspecteert de geleverde Diensten en Producten - waaronder begrepen de (resultaten van de) dienstverlening en/of service - direct na, doch uiterlijk binnen 24 uur na, de levering. Klant controleert zowel het aantal als de kwaliteit van het geleverde. Indien Klant bij deze inspectie/controle gebreken - in de ruimste zin van het woord - vaststelt, meldt zij deze onmiddellijk, docht uiterlijk binnen 48 uur na levering, gedetailleerd schriftelijk aan Vers voor Thuis.
 2. Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik, de bewerking of verwerking van de betreffende Producten onmiddellijk te doen staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 3. De Klant zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de klacht door Vers voor Thuis. Indien de Klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Klant geen aanspraken ter zake. Indien de klachten ongegrond blijken, dan komen de kosten voor het onderzoek van de klacht voor de rekening van de Klant. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Klant geen rechten ontlenen.
 4. Schending van de in de leden van dit artikel bedoelde inspectie-, melden/of medewerkingsplicht, leidt tot verval van elk recht van een Klant.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van door Vers voor Thuis geleverde Producten gaat eerst op een Klant over wanneer de Klant het aan Vers voor Thuis verschuldigde bedrag, met inbegrip van rente en kosten, volledig heeft voldaan.
 2. Het is een Klant niet toegestaan onbetaald gebleven Producten (door) te leveren, te vervreemden, te bezwaren, daarop enig beperkt recht te vestigen of daarover anderszins, in strijd met het eigendomsvoorbehoud, te beschikken.
 3. Indien een Klant in verzuim is, dan is Vers voor Thuis gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling al hetgeen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen, ook indien dat demontage vergt. De Klant stelt Vers voor Thuis daartoe in de gelegenheid en verleent haar volledige medewerking zodat Vers voor Thuis de plaatsen kan betreden waar het geleverde zich bevindt.
 4. De kosten die met de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, worden door Vers voor Thuis bij de Klant in rekening gebracht en zijn door de Klant verschuldigd.
 5. Indien en zolang Vers voor Thuis eigenaar van de Producten is, zal de Klant Vers voor Thuis onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig deel van) de Producten. Voorts zal de Klant Vers voor Thuis op diens eerste verzoek mededelen waar aan Vers voor Thuis toebehorende Producten zich bevinden.
 6. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Klant, zal de Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Vers voor Thuis. De Klant staat er jegens Vers voor Thuis voor in dat een beslag op de Producten onverwijld wordt opgeheven.
 7. Indien en voor zover de Klant de prijs voor de Producten niet heeft betaald, is de Klant verplicht om op eerste verzoek van Vers voor Thuis alle medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Vers voor Thuis op alle vorderingen van de Klant op derden aan wie de Klant de niet betaalde Producten heeft doorgeleverd, zulks onverminderd alle overige rechten van Vers voor Thuis.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en vrijwaring door Klant

 1. Indien Klant jegens Vers voor Thuis een of meer van haar uit de wet, de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Klant steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens Vers voor Thuis gehouden haar alle (indirecte) schade te vergoeden die Vers voor Thuis dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van Vers voor Thuis om jegens Klant andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen.
 2. Klant is jegens Vers voor Thuis aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade berokkend aan (personeel van) Vers voor Thuis of aan derden, eigendommen van (personeel van) Vers voor Thuis welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt door (personeel van) Klant, door Klant ingeschakelde derden en/of door haar gebruikte materialen of daarmee verband houdt, dan wel welke directe en/of indirecte schade het gevolg is van dan wel verband houdt met een onveilige situatie van Klant.
 3. Klant staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de terbeschikkingstelling door of in opdracht van Klant aan Vers voor Thuis van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking en/of reparatie. Klant vrijwaart Vers voor Thuis tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 4. Klant vrijwaart Vers voor Thuis voor aanspraken van derden wegens niet naleving van enige wettelijke bepaling door Klant en andere toepasselijke voorschriften met betrekking tot import/export.
 5. Klant vrijwaart Vers voor Thuis tegen aanspraken van derden op vergoeding van directe en/of indirecte schade, kosten en/of verliezen waarvoor Vers voor Thuis op grond van deze algemene voorwaarden of anderszins geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 6. Klant vrijwaart Vers voor Thuis tegen aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met het gebruik van de Producten en/of Diensten en zal aan Vers voor Thuis alle schade, waaronder begrepen (juridische) kosten, vergoeden die Vers voor Thuis lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken, tenzij de schade aantoonbaar is veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of grove schuld van (personeel van) Vers voor Thuis.
 7. Indien Klant gebruik maakt van een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk zelfstandig/automatisch een website bezoekt en daarvan informatie, Producten of Diensten betrekt, dan worden alle (rechts) handelingen van het computerprogramma aan Klant toegerekend. Klant is bovendien aansprakelijk voor alle schade die door het computerprogramma wordt veroorzaakt.

Artikel 15: Beperkingen Aansprakelijkheid

 1. Vers voor Thuis is, buiten het geval dat schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Vers voor Thuis of haar hoger leidinggevend personeel, nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoegenaamd ook.
 2. Onverminderd lid 1 is de aansprakelijkheid van Vers voor Thuis te allen tijde beperkt tot het bedrag van (het gedeelte van) de overeengekomen prijs van het Product of Dienst (ex. btw) ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
 3. Onverminderd lid 1 is Vers voor Thuis nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, in de ruimste zin van het woord en hoe ook genaamd.
 4. Onverminderd lid 1 iedere aansprakelijkheid van Vers voor Thuis beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Vers voor Thuis wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Vers voor Thuis komende eigen risico.
 5. Onverminderd lid 1 is Vers voor Thuis niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover de Klant niet al datgene heeft gedaan dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd om haar schade te voorkomen en/of te beperken.

Artikel 16: Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van Vers voor Thuis schort haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt. Deze overmacht schort de verplichtingen van Klant niet op.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Vers voor Thuis wordt verstaan elke van de wil van Vers voor Thuis onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: belemmeringen veroorzaakt door gedragsvoorschriften, maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onlust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, storingen in de verbinding met het intern, storingen in netwerken en apparatuur, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard en enige tekortkoming van hulppersonen en/of leveranciers van Vers voor Thuis.
 3. Vers voor Thuis heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Vers voor Thuis haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Indien Vers voor Thuis bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Vers voor Thuis gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Klant is gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
 5. Indien vaststaat dat de overmachtstoestand bij Vers voor Thuis minstens drie maanden zal duren, is elk van partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opzegging in de zin van dit artikel geschiedt bij aangetekende brief.
 6. Vers voor Thuis is nimmer aansprakelijk voor enige schade die op enigerlei wijze verband houdt met de overmachtstoestand aan de zijde van Vers voor Thuis.

Artikel 17: Ontbinding Overeenkomst

 1. De Klant is van rechtswege in verzuim indien zij enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden schendt.
 2. Bij verzuim van de Klant heeft Vers voor Thuis het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Vers voor Thuis tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd aan Vers voor Thuis overigens toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al haar directe en/of indirecte schade.
 3. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), onderbewindstelling, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Klant, heeft Vers voor Thuis het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien de Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestatie(s) ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) geen voorwerp van de ongedaanmaking zijn. Bedragen die Vers voor Thuis vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht en/of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 18: Geheimhouding

 1. Klant staat er voor in dat alle bij (het aangaan van) de Overeenkomst aan haar ter beschikking gestelde informatie van vertrouwelijke aard geheim blijft. Informatie wordt in elk geval als vertrouwelijk beschouwd, zolang niet evident is dat geen van partijen de betreffende informatie als vertrouwelijke informatie beschouwd.

Artikel 19: Website

 1. Vers voor Thuis geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor een volledige continue beschikbaarheid en storingsvrij functioneren van de Website. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, kleuren of andere hoedanigheden, opgenomen op de Website gelden slechts bij benadering. Vers voor Thuis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid of onvolledigheid van de op de Website weergegeven informatie.
 2. Indien de Website een hyperlink (doorklikverbinding) bevat naar de website van derden, dan is Vers voor Thuis niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke sites of voor de op deze sites aangeboden software.

Artikel 20: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op knowhow en/of apparatuur berusten alleen bij Vers voor Thuis of haar licentiegever(s).
 2. Klant is er mee bekend dat eventueel door Vers voor Thuis ter beschikking gestelde knowhow en/of apparatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Vers voor Thuis of haar licentiegever(s) (kunnen) bevatten. Onverminderd hetgeen elders is bepaald verbindt Klant zich deze knowhow en/of apparatuur geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden in dit verband ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Klant die niet noodzakelijkerwijs de knowhow en/of de apparatuur behoeven te gebruiken.
 3. Alle in een aanbieding, actie, offerte of Overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door Klant niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle (auteurs) rechten daarop blijven bij Vers voor Thuis berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van Vers voor Thuis. Vers voor Thuis behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 21: Klachten en geschillen

 1. Vers voor Thuis spant zich in klachten zo goed mogelijk en binnen een redelijke termijn te behandelen.
 2. Bij klachten dient een Klant zich eerst te wenden tot Vers voor Thuis. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, kan de Klant zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die gratis zal bemiddelen.
 3. Mocht de bemiddeling niet tot een oplossing leiden, dan heeft de Klant de mogelijkheid om een geschil te laten beslechten door een door de Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend voor partijen. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Klant betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
 4. Tevens is het voor Klanten mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van een Klant onverlet.

Artikel 22: Overig

 1. De rechtsverhouding tussen Vers voor Thuis, handelend namens Eetgemak B.V., en Klant wordt enkel door het Nederlands recht beheerst.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Behoudens hetgeen genoemd in artikel 20, zullen geschillen tussen Vers voor Thuis, handelend namens Eetgemak B.V., een een Klant, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
 4. Alle aanspraken jegens Vers voor Thuis, handelend namens Eetgemak B.V., vervallen, indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop Klant daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, bij de bevoegde rechter, dan wel de in deze Algemene Voorwaarden genoemde geschillencommissie, aanhangig zijn gemaakt.

Wat zoekt u?

Winkelwagen